ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESBUREAU HET ROER


V.O.F. Adviesbureau het Roer levert diensten als bedrijfsfysiotherapie, ergonomie, training/coaching gericht op de preventie van, het constateren van en indien nodig begeleiden en behandelen van (arbeidsgerelateerde) klachten.


Artikel 1 Definities:  Opdrachtgever Diegene die een opdracht aan Adviesbureau het Roer heeft gegeven. Opdrachtnemer: Adviesbureau het Roer of diens zaakbehartiger.


Artikel 2 Algemeen: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen het Adviesbureau het Roer en zijn opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolger(s).


Artikel 3 Offertes: Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van een adviestraject en offerte heeft verstrekt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig tenzij anders is aangegeven. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van de aanbieding dient hij1 dit binnen 30 dagen schriftelijk te bevestigen. De opdrachtgever is in dat geval gebonden aan de offerte. De prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven


Artikel 4 Honorarium:  De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief wordt vermeld in de offerte. Bij opdrachten die langer duren dan 1 jaar, wordt dit uurtarief jaarlijks verhoogd met de landelijk geldende inflatiecorrectie (volgens CPI2) tenzij anders afgesproken. Reis- en verblijfskosten worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 5 Betalingsvoorwaarden: Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtnemer over het factuurbedrag een rente in rekening brengen overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de bepaling van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 1 Waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 2 Consumentenprijsindex zoals berekend en gepubliceerd door het CBS Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,00.


1)Waar hij staat kaan ook zij gelezen worden.

2) Consumentenprijsindex zoals berekend en gepubliceerd door het CBS


Artikel 6 Wijziging van de opdracht/meerwerk Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave is gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen die daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen. De opdrachtgever dient dergelijke wijzigingen, nadat de opdracht reeds verstrekt is, tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis te brengen. Worden ze mondeling opgegeven, dan is het risico voor een foutieve tenuitvoerlegging ervan voor rekening van de opdrachtgever. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben, dat de oorspronkelijke levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden.


Artikel 7 Duur en uitvoeringstermijn van de opdracht:   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de opdrachtnemer worden beïnvloed door andere factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer de fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 8 Geheimhouding:  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 9 Intellectuele eigendom: Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt de opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.


Artikel 10 Tussentijdse beëindiging: Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig -met een opzegtermijn van een maand- eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever dan heeft de opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.


Artikel 11 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst: Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen voorgelegd worden aan de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie van het KNGF. Meer informatie is te vinden op www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling. Deze klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling. Het klachtenreglement is opvraagbaar bij de opdrachtnemer. Indien een gegronde klacht over de verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk wordt gemeld aan de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.


Artikel 12 Aansprakelijkheid: Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot de hoogte van het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn ondergeschikten. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 13 Overmacht:  Overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en hem het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden. De opdrachtgever dient ook in dit geval het auteursrecht (art. 9) te respecteren. De opdrachtnemer is gehouden de schade voor de opdrachtgever veroorzaakt door de overmacht zo veel mogelijk te beperken.


Artikel 14 Toepasselijk recht: Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 Geschillenregeling:  Mogelijke geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de gewone rechter van het arrondissement te Utrecht.


Artikel 16 Algemene slotbepalingen:  Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de andere artikelen onverlet.


Utrecht, 1 juli 2020